Intern Begeleider

Zorgstructuur OBS de Rijnschans

Op de Rijnschans vinden wij de zorgstructuur binnen de school erg belangrijk. Er zijn veel ontwikkelingen, zoals passend onderwijs en handelingsgericht werken. Termen die in het nieuws langskomen en u misschien niet meteen iets zeggen.

Wij volgen op de Rijnschans de nieuwste ontwikkelingen op de voet en zorgen dat wij er in ons zorgaanbod op aansluiten. Een belangrijk persoon binnen de zorgstructuur is de intern begeleider.

Intern Begeleider:

De Intern Begeleider coördineert de zorgstructuur van de school. In eerste instantie is de Intern Begeleider een aanspreekpunt voor leerkrachten over zorgleerlingen. Ouders kunnen met hun zorgen en of vragen bij de groepsleerkracht terecht, deze overlegt dit met de Intern Begeleider. In een later stadium kan de Intern Begeleider bij gesprekken tussen ouders en groepsleerkracht zitten als gesprekspartner en adviseur.

Mocht een ouder een specifieke vraag hebben voor de Intern Begeleider dan mag hij/zij daar altijd een afspraak voor maken met de Intern Begeleider. Ook als er zorgen of vragen zijn over hun kind, mag daar altijd een afspraak voor gemaakt worden. Hierbij is het wel, dat het de voorkeur heeft dat deze gesprekken plaatsvinden tussen ouders, de leerkracht en de Intern Begeleider.

1.Begeleidende en coachende taken:
De Intern Begeleider begeleidt de leerkrachten betreft hun pedagogisch en didactisch handelen. De Intern Begeleider voert groepsbesprekingen met de leerkrachten, observeert leerlingen en bespreekt deze met de leerkrachten en de ouders en adviseert in vervolgstappen.
De Intern Begeleider kan de leerkracht ondersteunen in gesprekken met ouders van zorgleerlingen. Daarnaast leidt de Intern Begeleider vergaderingen, geeft presentaties, zorgt voor verslaglegging, voortgangsoverleg en voert begeleidingsgesprekken.

2.Taken ten aanzien van onderzoek:
De Intern Begeleider bepaalt of extra onderzoek, intern of extern, geïndiceerd is en organiseert dit onderzoek. De Intern Begeleider verzamelt toetsgegevens en/of groepsoverzichten en analyseert deze. De Intern Begeleider maakt trendanalyses en analyseert de didactische leerlijnen binnen de school en de mogelijkheden tot verbetering hiervan.

3.Beheersmatige taken:
De Intern Begeleider zet een persoonsonafhankelijk administratiesysteem op en houdt het leerlingvolgsysteem actueel. De Intern Begeleider draagt zorg voor dossiervorming en de opzet en het bijhouden van een orthotheek.

4.Organisatorische taken:
De Intern Begeleider stelt procedures, protocollen, regels en afspraken op en bewaakt het naleven van de afspraken. De Intern Begeleider coördineert de verwijzingen van een leerling voor externe zorg en draagt zorg voor overleg tussen ouders, groepsleerkrachten en in- en externe behandelaars. De Intern Begeleider draagt zorg voor de samenwerking tussen school en externe partijen.

5.Innoverende taken:
De intern Begeleider stelt een zorgplan voor de school op en stelt leerkrachten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding, materialen, methodes, orthodidactische middelen en software. De Intern Begeleider doet voorstellen ten aanzien van nascholing van het team en met betrekking tot pedagogische aanpak en pedagogische leerlijn.

6.Taken ten aanzien van het samenwerken met externen:
De Intern Begeleider ziet toe op goed contact tussen ouders en school als basis voor een goede samenwerking. De Intern Begeleider participeert in externe netwerken. De Intern Begeleider wisselt informatie uit met onderwijsinstellingen zoals het schoolbestuur, de rijksinspectie, de leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg en Advies en Meldpunt kindermishandeling.

Toetskalender:

Aan het begin van elk schooljaar maakt de Intern Begeleider een toetskalender. Hierin staan de toetsmomenten van CITO en de momenten van groepsbesprekingen en eventuele leerlingbesprekingen vastgelegd.

Groepsbesprekingen:

3x per jaar vindt er een groepsbespreking plaats tussen de leerkrachten en de Intern Begeleider. Als het nodig is om verder te praten over individuele leerlingen, dan wordt er n.a.v. de groepsbespreking een leerlingbespreking afgesproken.

Afstemming:

Binnen het onderwijs wordt veel gesproken over handelingsgericht werken. Wij doen dit op de Rijnschans middels Afstemming.

Dit houdt in dat de leerkrachten van alle kinderen stimulerende en belemmerende factoren vastlegt. Op basis hiervan kan de leerkracht het aanbod van de lesstof zodanig inrichten dat er voor ieder kind een goed aanbod is om de nieuwe lesstof zich eigen te maken. Voor het vast leggen van stimulerende en belemmerende factoren is de observatie van de leerkracht alleen, vaak niet voldoende, gegevens van ouders, maar ook van het kind zelf maken het beeld compleet. Het is belangrijk om kinderen zelf te betrekken bij hun eigen leerontwikkeling.

De leerkrachten maken 3x per jaar een groepsoverzicht van de hele klas. Hierin staan toetsgegevens, stimulerende en belemmerende factoren van alle kinderen en eventuele aanpassingen waar leerlingen behoefte aan hebben binnen de dagelijkse instructie.

Naar aanleiding van de groepsoverzichten worden er voor elke klas groepsplannen per vakgebied gemaakt. Ook deze worden 3x per jaar aangepast. Hierin stelt de leerkracht vooraf vast wat de doelen voor de komende periode zijn en kijkt welke leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben en in welke vorm.

De manier waarop het maken van groepsoverzichten en groepsplannen ingevoerd gaat worden staat beschreven in het zorgplan.

Groepsoverdracht:

Aan het eind van het schooljaar vindt de overdracht van de klas naar de nieuwe groepsleerkracht plaats aan de hand van de groepsoverzichten en groepsplannen. Dit betreft zowel een koude (op papier) als een warme overdracht (mondeling).

Rugzakleerlingen:

Leerlingen die een rugzak toegewezen hebben gekregen hebben een eigen handelingsplan. Deze leerlingen staan wel beschreven in het groepsoverzicht en groepsplan. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor dit handelingplan, maar zij worden hierin ondersteund door de intern begeleider en ambulant begeleider. Voor deze leerlingen is de mogelijkheid van individuele hulp door een rugzakbegeleider.

Trendanalyses:

Naar aanleiding van de middentoets van CITO maakt elke leerkracht zelf een trendanalyse van de vorderingen van zijn/haar eigen klas. De Intern Begeleider en de schoolleider zorgen voor een schoolbrede trendanalyse. De uitslag van de trendanalyse wordt verwerkt in de groepsoverzichten en groepsplannen. De intern begeleider en schoolleider kijkt of er aanpassingen nodig zijn betreft lesmateriaal en lesmethodes. Belangrijk bij de trendanalyse is de vaardigheidsgroei van de leerlingen. Leerlingen moeten binnen hun niveau zich wel blijven ontwikkelen, of het nu een A-leerling, of een E-leerling is.

Protocollen:

De intern begeleider zorgt dat er op school ieder jaar naar alle protocollen worden geëvalueerd en aangepast. De protocollen worden ingebracht in teamvergaderingen. Waar nodig worden ook nieuwe protocollen opgesteld. De protocollen waaraan gewerkt gaat worden staan beschreven in het zorgplan.

Vertrouwenspersoon:

Er is op school een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken door leerkrachten, kinderen en ouders. De vertrouwenspersoon neemt het probleem niet over, maar gaat samen op zoek naar een oplossing.