Groep 3-4

renee

Onze juf is juf Renee.
Door op de naam te klikken kunt u de juf  mailen.

 

Groep 3/4 is een gezellige combinatiegroep waarin verschillende leerlingen zich ontwikkelen op eigen niveau. Dat houdt in dat wij adaptief werken in de klas. Door adaptief te werken ontwikkeld een leerling zijn eigen cognitie en sociale vaardigheden zoals dat bij hem/haar past. Iedere dag bepalen vaste activiteiten als taal, rekenen etc. de lessen die gemaakt moeten worden. Er is een duidelijke structuur in de dagen aangebracht zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. De kinderen kunnen voor een deel zelf bepalen op welk moment van de dag zij welke stof maken. Zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid wordt hiermee ontwikkeld en ook het leren plannen.

Zelfstandig werken Een belangrijke vereiste voor het werken met dag- en weektaken is het zelfstandig kunnen werken. Kinderen moeten in staat zijn zelf hun problemen op te kunnen lossen, of door middel van uitgestelde aandacht toch verder te kunnen gaan met hun werk. Op dat moment kan de leerkracht kinderen ook individueel begeleiden. Door de dagtaak wordt dit gerealiseerd en weten de kinderen altijd wat ze nog meer kunnen doen. Wanneer de leerkracht tijd heeft buiten instructies om, kan zij het de leerling nogmaals uitleggen of even samen maken.

Groep 3 werkt met verschillende methoden. Het is een spannend leerjaar want de leerlingen leren lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof aanbieden. Deze methode is erop gericht om hierin te kunnen differentiëren.

Naast het leren lezen en schrijven, leert groep 3 ook rekenen. Wij werken met de methode Wizwijs. Wizwijs is een praktische, uitdagende methode. Tijdens de lessen worden praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden gecombineerd. Het is een speelse methode waarin de kinderen rekenen met fictieve rekenmaatjes, Boefie de rups en Wisse. Wizwijs is visueel functioneel, het heeft veel kleur en illustraties wat betrekking heeft op de realiteit. Dit maakt het tot een realistische methode waarin leerlingen situaties herkennen.

Groep 4 werkt met de methode Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elke leerling optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Zij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. Daarnaast zijn de leerling gemotiveerd om aan Snappet te werken. Ze zien hun eigen leerresultaat en kunnen punten verdienen met het systeem. Dit maakt het spelenderwijs en dus aantrekkelijk.

 

Nieuwsbegrip is een begrijpend leesmethode voor groep 4 waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Daarna krijgen de kinderen verschillende verwerkingsopdrachten die aansluiten bij het eigen leesniveau. Binnenkort krijgen de kinderen ook een account om thuis online extra begrijpend lezen te oefenen.

 

Groep 3 en 4 werken beiden met de schrijfmethoden pennenstreken. In deze methode leren leerlingen op eigen niveau leesbaar en vlot schrijven. Alle oefeningen en schrijfadviezen hebben een praktische insteek.

Daarnaast werken we wekelijks met beide groepen aan Engels, verkeer en topondernemers.

Groove me is de methode waarin de kinderen Engels leren. Kinderen leren op een spelenderwijze manier via het digibord Engelse woordjes die gebonden zijn aan een thema.

Verkeer: Op voeten en fietsen is een verkeerskrant waarin de nadruk ligt op het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer en het vertonen van veilig gedrag. Dit wordt afgewisseld met praktijklessen en opdrachten op het digibord.

Top ondernemers is een methode die leerlingen op veel verschillende, nieuwe en verfrissende manieren laten werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Aan de hand van 6 thema’s per leerjaar gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten. Ze doen dit alleen, samen of in een groepje. Na een aantal weken wordt het thema afgerond met presentaties. De kinderen leren van en met elkaar. In zo’n presentatie vertellen kinderen aan elkaar wat ze hebben geleerd, ontdekt en gemaakt. Gym: De kinderen krijgen 1 keer per week gymnastiek van een vakleerkracht in de Ridderhof.

 

Godsdienstonderwijs In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen les van juf Marion. In groep 3/4 wordt vooral de herkomst van feesten besproken. In de hogere groepen komen de wereldgodsdiensten aan bod.

Spelen doen we nog elke dag! In de klas hebben we een kieskast vol speelmateriaal, er is nog een bouwhoek en een krijtbord. Met mooi weer gaan we ook graag extra naar buiten. Dit vinden wij van belang omdat het nog jonge kinderen zijn waarbij de bewegingsdrang hoger is. Spelen is daarnaast belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Creatief zijn we ook. Elke week maken we tijd vrij voor tekenen en handvaardigheid. Daarnaast komen muziek en drama ook aan bod.

Eten en drinken ‘s Morgens is er rond 10 uur een pauze. We spelen buiten en de kinderen kunnen iets drinken en/of eten. Rond 12.30 uur lunchen we gezamenlijk aan tafel in de klas. Alle kinderen moeten zelf (gezond) eten en drinken meenemen.

Wij streven ernaar om ieder kind gezond te laten eten/drinken.