Groep 1-2

pien             esther

De juffen van onze groep zijn juf Pien (wo/do/vr) en juf Esther (ma/di/wo). U kunt ons mailen!

De woensdagen wisselen onze juffen..

Welkom op de pagina van groep 1/2!

Samenstelling van de kleutergroepenDe kleutergroep is gemengd van samenstelling. Dit houdt in dat er zowel 4-, 5- als 6 jarigen bij elkaar in een groep zitten. We spreken van jongste, middelste en oudste kleuters. Dit betekent dat we gedifferentieerd en adaptief werken. We kijken dus naar de mogelijkheden van het kind en passen daar onze werk-, kring- en spelactiviteiten op aan. Zo wordt iedere leeftijdsgroep verschillend benaderd. Dit is merkbaar in:

  • De eisen en vragen die gesteld worden in de kring (we verwachten van de oudsten een uitgebreidere zinsconstructie dan van de jongsten)
  • De verschillende werkopdrachten die aangeboden worden (van makkelijk naar moeilijk)
  • De aanwezigheid van eenvoudig en moeilijk ontwikkelingsmateriaal
  • Het feit dat bij oudsten de motoriek vaak beter is ontwikkeld dan bij jongsten, zodat bijv. de gymsituatie aangepast dient te worden (hoger of lager opstellen van toestellen)
  • De verschillende eisen die gesteld worden m.b.t. netheid, concentratie, uitvoering, e.d.

Voordelen van een gemengde groep

De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat de oudsten de jongsten helpen. Daarnaast is het voor veel kinderen prettig zich eens oudste kind in de groep te voelen. De kinderen leren spelenderwijs heel veel van elkaar en leren elkaar te accepteren.

Dag- en weekprogramma van de kleutergroep. Iedere dag bepalen vaste activiteiten de indeling van de dag. Dit kunnen de kinderen zien aan de dagritmekaarten. Deze activiteiten zijn: kringactiviteiten, speel/werkles, buitenspelen en gym- of spelles in het speellokaal. De kringactiviteiten zijn zeer gevarieerd, wat inhoudt dat we voorlezen, liedjes en versjes aanleren, muziek maken, taal- en rekenspelletjes, luisteroefeningen, zang- en dansspelletjes, etc.

In de werkles werken de kinderen in groepjes aan verschillende activiteiten o.a. spelen in de speelhoek (de huishoek), in de bouwhoek, werken met de computer, met ontwikkelingsmateriaal uit de kasten, knutselen, tekenen en allerlei andere expressiematerialen. De kinderen mogen eerst experimenteren met het materiaal, daarna krijgen ze opdrachten van de leerkracht. Hierbij willen we de eigen vormgeving en fantasie van de kinderen zoveel mogelijk stimuleren zodat er toch binnen dezelfde opdracht verschillende resultaten ontstaan. Dit betekent dat niet ieder werkstuk er even perfect uit ziet, omdat er ook verschillende niveaus binnen een groep zijn. Eigen oplossingen en ideeën vanuit uw kind worden binnen het werkproces zeer belangrijk gevonden. Dit geeft het eindresultaat een ´kindeigen karakter’. Hierbij is het leren beheersen van bepaalde technieken ook erg belangrijk. Bijvoorbeeld: leren knippen, hanteren van potlood, vouwen etc.

Ons uitgangspunt is niet: het doen vóór de kinderen, maar samen mét het kind, om zo een eigen resultaat te kunnen krijgen waar uw kind met recht trots op kan zijn.

Thematisch werkenTijdens het schooljaar wordt er regelmatig gewerkt naar aanleiding van thema’s. De thema’s hangen voor een gedeelte af van de periode (bijvoorbeeld herfst, zomer, sinterklaas, etc.) en/of komen uit de methode Schatkist of Wizwijs. Het kan ook voorkomen dat een thema spontaan ontstaat omdat het bij de kinderen erg leeft. Om de kinderen nog meer bij een thema te betrekken mogen ze op verzoek van de leerkracht soms iets meenemen wat bij het thema past.

LeerlingvolgsysteemHet werk- en leerproces wordt geregistreerd en bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiervoor het Bosos. Ook de ontwikkeling tijdens andere activiteiten gedurende de dag zoals de gym- en spellessen, de taalactiviteiten en het samenspel met de andere kinderen tijdens buitenspelen en in de klas worden bijgehouden.Bij groep 1 en 2 maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem. Vanaf het moment dat de kinderen binnen komen volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Naast ons leerlingvolgsysteem Bosos maken wij ook gebruik van een aantal toetsmomenten in groep 2 om te bepalen waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Deze toetsen zijn gericht op taal (taal voor kleuters) en op rekenen (ordenen). Hierbij gaat het vooral om de voorwaarden voor taal en rekenen die een kind moet beheersen om in groep 3 een goede start te kunnen maken. Tevens worden de gegevens van de toetsen ook gebruikt door de leerkrachten om na een analyse aan de slag te gaan met de gebieden waarop een kind nog extra aandacht nodig heeft. Alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem gaan mee naar groep 3.

MethodenWij gebruiken in groep 1/2 de volgende methoden:* Schatkist: alle ontwikkelingsgebieden en alle tussendoelen komen spelenderwijs  aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie.* Wizwijs: rekenen met Wizwijs is leren rekenen vanuit het kind. Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden.* Leefstijl: een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen.* Groove me: is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.* Verkeer: interactie praatplaten van kleuterportaal.nl.* Muziek: verschillende muziek- en liedjesboeken, zoals Eigen-wijs, Li-la-liedjesboek, liedjes met een hoepeltje erom en internet.

WeektaakDe kinderen uit groep 1 en 2 werken gedurende de schoolweek op zelfgekozen momenten aan hun weektaak. Ze doen dit tijdens de speel/werkles.We vinden de ontwikkeling van het zelfstandig werken van leerlingen belangrijk en daarom hebben we gekozen voor een weektaak in groep 1/2 om dit te bevorderen. Binnen de weektaak is er ruimte om de taken af te stemmen op het niveau en de interesses van de kinderen.De weektaak heeft ook een pedagogisch doel; de kinderen worden hiermee begeleid om hun zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen.Daarnaast leren de kinderen plannen. Wanneer kinderen een heldere en passende weektaak krijgen, kun je het proces van plannen (en je houden aan de planning) van de kinderen volgen, begeleiden en bespreken.

OudergesprekkenIn de kleutergroep zijn 2 ouderavonden in het schooljaar, te weten in maart en in juni. U krijgt de mogelijkheid om beide avonden een gesprek aan te gaan met de groepsleerkrachten. U ontvangt te zijner tijd hier een uitnodiging voor.Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. Natuurlijk hoeft u niet op deze avonden te wachten, want wij zijn te allen tijde bereid tijd voor u vrij te maken na schooltijd!Daarnaast hebben wij ook een oudervertelgesprek op school. Het is een wederzijdse kennismaking tussen ouders en leerkrachten op het moment dat uw kind 4 jaar is en naar school gaat. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat u als ouders ons vertelt hoe u uw kind ziet, beleeft en ervaart. Hier hebben wij veel aan in het aanbieden van het onderwijs aan uw kind.Aangezien de kinderen van groep 1/2 dit jaar voor ons allemáál  ‘nieuw’ zijn zullen alle ouders een uitnodiging krijgen voor een oudervertelgesprek met ons.

Eten en drinken‘s Morgens is er rond 10 uur een pauze. Dan kunnen de kinderen iets drinken en/of eten. Het is maar een tussendoortje, dus liever geen hele maaltijden, maar drinken en een ‘gezonde’ koek of drinken en wat fruit etc.Om 12 uur lunchen we gezamenlijk aan tafel in de klas. Alle kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Geen snoep, koek en chocolade. Ook frisdranken met koolzuur mogen niet meegenomen worden.Wilt u het eten en drinken in de bakken bij de klassen leggen?

GymKleuters hebben veel beweging nodig daarom wordt hier iedere dag op verschillende manieren aan gewerkt, te weten: het buitenspel, allerlei spelletjes of gymmen in de gymzaal. Wilt u aan uw kind goed passende gymschoenen meegeven (liefst met elastiek of klittenband) met de naam er duidelijk op vermeld? De gymschoenen worden in het kluisje van uw kind bewaard.

LettermuurIn de klas hebben we een lettermuur. De kinderen mogen van huis voorwerpen, die met die letter beginnen, meenemen. De kinderen leren o.a. door deze lettermuur een klank te koppelen aan een letter, ze leren veel nieuwe woorden. We doen met de voorwerpen ook allerlei taalspelletjes, bijvoorbeeld ‘is het een lang of een kort woord?’ Na verloop van tijd komt er weer een nieuwe letter/ klank aan de beurt.We spreken op school de letters fonetisch uit, dus de ‘s’ is ‘sss’ en geen ‘es’. Het zou prettig zijn als u deze manier van letters benoemen ook thuis zou gebruiken.

ZelfredzaamheidVoor kinderen die naar school gaan, is het belangrijk dat ze zelfredzaam zijn, of dit snel worden. Hieronder verstaan we dat kinderen zelf naar de wc kunnen en hun billen afvegen, zichzelf aankleden, jas aantrekken, schoenen aandoen. Wilt u hier thuis aandacht aan besteden en met uw kind oefenen?

PlakboekDe werkjes die de kinderen maken worden niet allemaal mee naar huis gegeven. Een aantal bewaren we en plakken we in het plakboek. In het plakboek komen werkjes met verschillende technieken. De kinderen mogen het plakboek aan het eind van het schooljaar thuis laten zien en aan het eind van de kleuterperiode mogen ze het houden.

KlassenoudersElke groep heeft 1 of 2 klassenouders. Deze ouders ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van allerlei activiteiten. Hierbij valt te denken aan: het regelen van rijouders voor een uitje, meegaan op excursie etc.

VerjaardagDe verjaardag van uw kind wordt meestal aan het begin van de ochtend gevierd. Het zou prettig zijn eerst even met de leerkracht(en) te overleggen wat een handige dag is om het te vieren. De kinderen mogen ook de klassen rond met een grote kaart, die verstrekt wordt door de school, waarop de andere leerkrachten een felicitatie schrijven.Soms zijn er ook kinderen met allergieën, dus hier graag rekening mee houden. Wilt u de traktatie klein houden?

SchoolartsEén keer per jaar krijgen alle oudste kleuters een oproep voor de schoolarts. Er wordt vooral gelet op het verloop van de ontwikkeling van uw kind op gebied van de motoriek, de ogen en de oren. De bevindingen van de schoolarts worden op school met de leerkracht besproken.

WenochtendenKinderen die ingeschreven zijn op onze school, mogen in de 2 maanden voordat zij vier jaar worden 10 dagdelen van 8.30-11.45 uur op bezoek komen. Het kind kan dan wennen aan de groep, de leerkracht en het naar school gaan. In overleg met de ouders worden de data van de wenochtenden afgesproken.

Ophalen op het pleinWe zouden het heel prettig vinden als u uw kind op het schoolplein zou ophalen. Wij kunnen dan beter in de gaten houden wie er wel en wie nog niet opgehaald is. Wachten bij de in/uitgang van het plein kan daar tot opstopping en dientengevolge tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden, omdat er dan niet goed uitgekeken kan worden bij het oversteken van de straat. Ook het wachten aan de overkant van de straat kan gevaarlijk zijn, omdat jonge kinderen zomaar de straat op kunnen hollen als ze papa, mama, opa etc aan de overkant zien.Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de schoolgids. Voor verdere uitleg en /of vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Esther de Haas en Pien Zaanen

.